Przejdź do treści

Regulamin strony www.ximplio.eu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Strona www.ximplio.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.ximplio.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.ximplio.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.ximplio.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy.
   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. DEFINICJE
  • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.ximplio.eu umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  • USŁUGODAWCA – XIMPLIO sp. z o. o., adres siedziby: ul. Koniawska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski , adres do doręczeń: ul. Koniawska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000901905, NIP: 5993256605, REGON: 38897073000000, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5.000,00, adres poczty elektronicznej: info@ximplio.eu, tel.: +48786103020.
  • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   • korzystanie z Formularza Kontaktowego
   • korzystanie z Newslettera,
  • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
    • komputer z dostępem do Internetu,
    • dostęp do poczty elektronicznej,
    • przeglądarka internetowa,
    • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
   • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
   • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ximplio.eu
   • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ximplio.eu
   • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.